Szkolenia

Obozy Narciarskie

Katalog

"Ludzi motywują do działania ich własne potrzeby."
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Obsługa klienta platformy video e- learning 2018-12-13 12:10:40

Praca - Obsługa klienta platformy video e- learning

Wynagrodzenie: 4000 - 6000zł / mies.

Jesteśmy firmą działającą prężnie na rynku krajowym jak również na międzynarodowym od wielu lat IT. Do naszej kadry brakuje nam jeszcze kogoś energicznego i kreatywnego do obsługi klienta platformy video e- learning

 Wymagania przede wszystkim komunikatywności, rzetelności, zdolności negocjacyjnych i ogromnych pokładów cierpliwości oraz empatii - szczególnie w przypadku nastawionych roszczeniowo klientów.

Podstawowa znajomość języka angielskiego. Swobodne działania z zakresu social media / e- marketing

 

Chętnych zapraszam na rozmowę. 

tel.: 692 415 783

meil: biuro@ect.edu.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-01-22 12:02:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr. 1/12/2017 z dnia 22.12.2017r.  w ramach projektu pt.  "Wdrożenie narzędzia IT (platforma videolearningowa z CRM) w przedsiębiorstwie GRUPA ANIMUS -X MARIUSZ OLIWA. numer projektu RPOP.02.01.02-16-0085/16-00 w zakresie wykonania usługi: Specjalistyczna usługa opracowania merytorycznego kursów i ebooków.

Grupa Animus - X Mariusz Oliwa informuje, że dokonała wyboru Wykonawcy:
BDB Barbara Maniak ul. Stolarska 81, 53-205 Wrocław

Łączna cena: 23 700zł brutto

 

Pozdrawiam Mariusz Oliwa

Zapytanie ofertowe nr. 1/12/2017 2017-12-18 15:15:21

Zapytanie ofertowe nr. 1/12/2017 na opracowanie merytoryczne e-booków w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w  ramach regionalnego programu  operacyjnego  województwa  opolskiego  na  lata 2014    – 2020, Oś priorytetowa  

02 -  Konkurencyjna gospodarka,  Działanie 1.4 - 02.01    - Nowe produkty i usługi w    MSP Poddziałanie 1.5 -  02.01.02    - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Grupa Animus-X Mariusz Oliwa
Pogorzela 70A
49-332 Olszanka
NIP: 747-168-93-35
Adres strony: Animus-x.pl


2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówieni dotyczy opracowania merytorycznego oraz graficznego 30 e-booków o tematyce treningowej, aktywnego trybu życia, związanej ze sportem. Według tematów przygotowanych przez zamawiającego.

Wymagania dotyczące ebook-ów

1. Opracowanie  propozycji projektu graficznego ebooków wg wytycznych zamawiającego

2. Pliki należy dostarczyć w następujących formatach: ai. lub psd. png. jpg. eps. pdf.

3. Prawa autorskie stworzonych ebooków będą przekazana na Zamawiającego


 

3. Miejsce i termin złożenia oferty.  


Oferty należy złożyć drogą mailową, w formie pisemnej, na adres: biuro@animus-x.pl  lub w siedzibie firmy, w formie pisemnej w terminie  do dnia 31.12.2017 r.  

 

Do kontaktów upoważniony jest Pan Mariusz Oliwa – 692  415 783


Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej wersji projektu przedmiotu  zamówienia w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w celu  weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego.

 

Maksymalny czas realizacji nie może przekroczyć 30.01.2018r.


4. Wiedza i doświadczenie


Oferent – warunki formalne

 

Oferent musi spełniać następujące warunki:

 

• posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

• zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania,

 

• wykazać co najmniej 3-letnie doświadczenie (obejmujące lata z okresu: 2011-2017) w realizacji: ebooków, artykułów, prac naukowych, wykładów, szkoleń w tym tematyce treningowej• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia;


• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


• w celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Szczegółowo opisane w pkt. 5

 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe   rozumie   się   wzajemne   powiązania   między   Zamawiającym   lub   osobami upoważnionymi   do   zaciągania   zobowiązań   w   imieniu   Zamawiającego   lub   osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia w PLN – 60 pkt,
b) Termin dostawy zamówienia (określony w tygodniach) – 20 pkt,
c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach)– 20 pkt.

a) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru: Pa= (Cmin/Ca) x 60 pkt, gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”, Cmin- najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ca- cena całkowita oferty „a”.

b) Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym - określony w tygodniach) wg. poniższego wzoru: Pa= (Tmin/Ta) x 20 pkt, gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin dostawy zamówienia”, Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny, Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”. Termin realizacji nie może przekroczyć terminu wskazanego w punkcie 3.

c) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru: Pa= (Ga/Gmax) x 20 pkt, gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”, Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a” Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny. Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + termin realizacji + okres gwarancji). W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

 

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium

(cena + termin realizacji + okres gwarancji).7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

   Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć

załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych

i kapitałowych.

 

8.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz.10:00-18:00 Pan Mariusz Oliwa  pod nr tel.: 692415783, e-mail: biuro@animus-x.pl


 

9.OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie dostawy przedmiotu zamówienia;

 

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;

 

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

 

- zmiany istotnych regulacji prawnych;


2. Prawo do interpretacji zawartej umowy należy do Zamawiającego


10. Oferent ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za bezprawne wykorzystanie materiałów oraz oprogramowania komputerowego do stworzenia przedmiotu zamówienia.


11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia (w zależności od zaistniałych potrzeb).


Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie.docx

Formularz-ofertowy-zal.-1.doc

Turnusy 2016 2016-07-02 20:36:00

Wszystkie infomacje o naszych turnusach znajdują się na naszym portalu:
 
Zdjęcia z Akademia Młodego Sportowca 2016 Ustka - turnus 1:  https://1drv.ms/a/s!Av5GOXGzllf5glT3uZwcMI3PEgAR

Informacje na temat obozów 2015-07-07 11:02:30

Witamy, rozpoczeliśmy sezon obozów sportowych, wszystkie informacje znajdują się na naszym portalu - www.turystykamlodziezowa.pl

Poniżej wspomnienia z zeszłorocznych obozów

Pakiet turystyczny - LGD Stobrawski Zielony Szlak 2015-04-08 10:58:17

Propozycja wypoczynku całorocznego na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak, główne atrakcje to pobyt w gospodarstwach agroturystycznych oferujących potrawy kuchni regionalnej, spędzenie czasu w miejscach gdzie każdy znajdzie coś dla siebie: wiejski klimat i styl życia, dziedzictwo kulturowe, bogactwo przyrody, dobry humor i zabawę. Grupa docelowa to turysta w każdym wieku. 

Oferta w swoich zasobach zawiera m. in. podziwianie przyrody (Stobrawski Park Krajobrazowy), zabytków (Huta Żelaza w Zagwiździu) aktywny wypoczynek -spływy kajakowe – przejażdżki  bryczką, jazda konna , ścianka wspinaczkowa,  łowienie ryb oraz udział w grze terenowej, zwiedzanie kościołów, bajkowy las dla najmłodszych,  a na koniec aktywnego dnia wiejskie leniuchowanie oraz innowacyjną formę wypoczynku - coaching w siodle – oferta dla pań.

Innowacyjnością oferty jest możliwość stworzenia swojej własnej, niepowtarzalnej oferty, w oparciu o własne upodobania , chęci i możliwości. Innym, nowym aspektem tej propozycji, jest systematyczne modernizowanie pakietu w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez konsumentów; możliwość zmiany lub dodawanie nowych atrakcji.

Kontakt w sprawie pakietu pod numerem telefonu: 723974261

Event biegowy jakiego nie bylo 2013-09-28 15:28:08

Pobyt Rosja 2013-06-02 17:02:28

W dniach 20-28.05.2013 roku zespół ANIMUS-X przebywał w Ośrodku Olimpijskim w Aleksin -Rosja, gdzie podczas Mistrzostw Europy w Poweliftingu nasza reprezentacja wywalczyła 10 medali w tym 2 złote, co zaowocowało Wicemistrzostwem Europy. W trakcie pobytu zdobyliśmy wiele cennych informacji treningowych, którymi pragniemy się podzielić w trakcie Aktywnch Weekendów odbywających się co miesiąc w różnych miejscowościach górskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą w dziale Turystka Aktywna.